نمونه کارها – سایدبار چپ

ساخت مخزن ذخیره مازوت نیروگاه طوس مشهد با همکاری شرکت سازه گستر
اجرای ایستگاههای تقلیل فشار گاز